Ειδική Διαπαιδαγώγηση

 

Η Ειδική Διαπαιδαγώγηση έχει σκοπό την πρόληψη, την αξιολόγηση και την αντιμετώπιση δυσκολιών όπως:

  • Ειδικές Μαθησιακές Διαταραχές: (Δυσλεξία, Δυσαριθμησία, Δυσορθρογραφία, Δυσαναγνωσία, Δυσγραφία)

  • Γενικές μαθησιακές διαταραχές

  • Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητας

  • Δυσκολίες στο χωρικό & χρονικό προσανατολισμό

  • Δυσκολίες στην κατανόηση αντιστοιχιών - συσχετισμών

  • Δυσκολίες στην κατηγοριοποίηση

  • Δυσκολίες στην κατανόηση εννοιών μεγέθους & ποσότητας

 

Με βάση τη διαγνωστική αξιολόγηση δημιουργείται ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα, το οποίο κατά περίπτωση διδάσκει τον τρόπο αποκωδικοποίησης, οργάνωσης και συντονισμού της πληροφορίας, που σχετίζεται με τη μάθηση και τις τεχνικές για την γνώση, την κατανόηση και αποσκοπεί στην βελτίωση των μαθησιακών δυσκολιών αλλά και της αυτοεκτίμησης με αποτέλεσμα την πρόληψη συνακόλουθων συναισθηματικών διαταραχών.